Tootegrupid

Termofor

"Termofor" ahjusid toodetakse Siberi pealinnas - Novosibirskis. Novosibirsk on üle maailma tuntud kultuuri-, haridus-, teadus- ja tööstusk eskus. Termofor kaubamärgi all toodetakse sauna-ja kütteahjusid, katlaid,ahjusid aktiivseks meelelahutuseks, suitsulõõride süsteeme ja täiendavaid varuosasid ahjude monteerimiseks.Vastavalt 2014. aasta hääletamistulemustele osutus ettevõte "Termofor" rahvuspreemia "Rahva kaubamärk" võitjaks, saavutades kaubamärgituntuse ja ostja mulje põhjal maksimaalse võimaliku tulemuse. Auhinda on jagatud alates 1998. aastast ja see on kõige olulisem preemia kaubamärkide paremusjärjestuse valdkonnas Venemaa turul.
 
Asi on kroomis
 
Kõik teavad: mida õhemad on ahju seinad, seda paremini ta soojendab, kuid seda kiiremini põleb läbi. See ei ole alati tõsi. Kuumuskindla kroomiterase kasutamine kaotab selle vastuolu. Õhukesest kuumuskindlast terasest ahju ressurss ei ole madalam, pigem isegi suurem kui tavalisest jämedast terasest ahju ressurss. Seejuures kuumuskindlast terasest ahjumass on 2 korda väiksem, aga võime kiiresti kuumeneda on 2 korda suurem. Pealegi, kuumuskindel teras ei astu oksüdatsioonireaktsiooni õhuhapnikuga, mis takistab selle "läbipõlemist". Me oleme püüdnud aidata ostjatel arusaada mõistest "kuumuskindel teras".See on seotud "Inox" ahjudega. Ahjude mudeleid, mis on valmistatud kuumuskindlast kõrglegeeritud kroomterasest, hakati tähistama indeksiga"Inox".On olemas hinna poolest odavamad ahjud “Carbon”, mis on valmistatud kvaliteetsest süsinik- konstruktsioonterasest ГОСТ1050-88standardi järgi.
 
Kas teadsite et...
 
  • Ainult kroom teeb terase kuumuskindlaks (katlakivi kindlaks).
  • Legeerimine teiste elementidega ei suurenda terase kuumuskindlust, pigem isegi vähendab.
  • Kuumuskindlaks peetakse terast kroomi sisaldusega mitte vähem kui 13% ja süsiniku sisaldusega mitte rohkem kui 0,2%. Kuumuskindel teras ei allu oksüdeerumisele nimetatud temperatuurini, mida nimetatakse katlakivi tekkimisealguse temperatuuriks.
  • Kroomi sisalduse suurenemisega kasvab katlakivi tekkimise alguse temperatuur
  • Ettevõte "Termofor" kasutab saunaahjude valmistamiseks kuumuskindlat kroomiterast katlakivi tekketemperatuuriga alates 750°C kuni 900°C.
  • Katlakivi tekke temperatuur konstruktsioonidel ja enamusel legeeritud terastel ei ületa 400 ° C, mis on peaaegu2 korda madalam kasepuidu põlemise temperatuurist.
  • Visuaalselt eristada kuumuskindlat terast muudest on praktiliselt võimatu.
  • Paljudele kuumuskindlate kroomiteraste liikide puhul "kleepub" magnet nende pinna külge.
 
 
Ainult kr
oom t
eeb t
erase kuum
uskindlaks (ka
tlaki
vi kindlaks).
Asi on kr
o
omis
See mär
k kinnitab
, et ahi
on v
almista
tud
kuum
uskindlast t
erasest,
kr
oomi sisaldusega 13%
kuni 18% ja nimeta
tud
ka
tlaki
vi t
ekk
e
t
em
pera
tuuriga.
Ka
s t
eadsit
e, et ...
n
Ainult kr
oom t
eeb t
erase kuum
uskindlaks (ka
tlaki
vi kindlaks).
n
Leg
eerimine t
eist
e elemen
tidega ei s
uurenda
t
erase kuum
uskindlust, pig
em isegi v
ähendab
.
n
K
uum
uskindlaks peetakse t
erast kr
oomi sisaldusega mitt
e v
ähem kui 13% ja s
üsiniku sisaldusega mitt
e r
ohk
em kui
0,2%. K
uum
uskindel t
eras ei allu oks
üdeerumisele nimeta
tud t
em
pera
tuurini, mida nimeta
takse ka
tlaki
vi t
ekkimise
alguse t
em
pera
tuuriks.
n
Kr
oomi sisalduse s
uurenemisega kas
v
ab ka
tlaki
vi t
ekkimise alguse t
em
pera
tuur
.
n
Ett
e
v
õt
e "
T
ermo
f
or" kas
utab sa
unaahjude v
almistamiseks kuum
uskindla
t kr
oomit
erast ka
tlaki
vi t
ekk
e
t
em
pera
tuuriga ala
t
es 750°C kuni 900°C.
n
K
a
tlaki
vi t
ekk
e t
em
pera
tuur k
onstruktsioonidel ja enam
usel leg
eeritud t
erast
el ei ületa 400 ° C, mis on peaaegu
2 k
orda madalam kasepuidu põlemise t
em
pera
tuurist.
n
Vis
uaalselt eristada kuum
uskindla
t t
erast m
uudest on praktiliselt v
õima
tu.
n
P
aljudele kuum
uskindla
t
e kr
oomit
erast
e liikide puhul "kleepub" magnet nende pinna külg
e.

Järjesta:
Kuva: Nimekirjana / Võrgustikuna

Kõik selles kategoorias olevad tooted. Kindla toote leidmiseks tee sobiv valik või otsi tooteid nime järgi.  Pane tähele, et tootepiltidel võib olla ilustreeriv tähendus. NB! Osadele toodetele on märgitud tarneajaks kuni 14 päeva kuid enamus kaupu on võimalik saada juba mõne päevaga . NB! Pühade ajal või napilt enne seda tellitud kauba tarne võib venida toote juures märgitust pikemaks. Kui soovid toodet kindlaks kuupäevaks siis küsi enne tellimuse esitamist igaks juhuks täpsemat tarneaega info@kodukeskus.ee.

 

 
Tootekood: 2940054 ,   Vali sobiv maitse:
540,00 €
 
Tootekood: 2990172 ,   Vali sobiv maitse:
580,00 €
 
Tootekood: 2950334 ,   Vali sobiv maitse:
760,00 €
 
Tootekood: 2900025 ,   Vali sobiv maitse:
280,00 €